ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА:

Българска музикална асоциация (БМА)
София ул. Гурко 70 ет.3
Тел: +359 878 739 555
http://bgma.bg/contacts/
ЕИК: 176420157
М.O.Л. Антони Дончев

2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА - ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС

2.1 Сдружение “Българска музикална асоциация” е сдружение на музикалните артист-изпълнители в България от всички музикални жанрове. Сдружение „Българска музикална асоциация”, наричано за краткост “Сдружението”, е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ. Сдружението осъществява дейност в частна полза за постигането на следните цели:

да представлява интересите на българските музикални артист-изпълнители пред държавните и местните органи и власти, институции и организации;
да подпомага дейността и развитието на музикалното образование в България;
да създава условия за насърчаване и развитие на българските музикални артист-изпълнители във всички жанрове на музикалното изкуство;
да създава условия за комуникация между българските музикални артист-изпълнители от всички региони на страната;
да помага за създаването и развитието на устойчиви бизнес модели за реализация на българските музикални продукти в страната и в чужбина;
да спомага за опазване и съхраняване на музикалното наследство и да повишава престижа на българската музикална култура.

Сдружението дава възможност на своите членове през интернет страницата да се заплаща дължимия членски внос като за целта поддържа плащания през Epay, PayPall , директни плащания с кредитни и дебитни карти през системата на БОРИКА.

2.2 ВАЛУТА, В КОЯТО Е КАЛКУЛИРАН ЧЛЕНСКИЯ ВНОС – български лева;

3. УСЛОВИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС. ЦЕНА – За успешно заплатения членски внос всеки актуален според устава на БМА член получава известие по имейл, което трябва да съхранява в случай на изискване от страна на БМА за доказване на успешното заплащане. Заплащането на членския внос се обработва изцяло онлайн.

4. УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ НА ИЗВЪРШЕНА ПОРЪЧКА (CANCELLATION POLICY): - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТКАЗ – НЕ;

БМА не възстановява заплатен членски внос на членовете на сдружението предвид задължението им съгласно Устава на БМА. Единствено изключение за възстановяване на сумата за членски внос е, ако същата е била недължимо платена по друг начин в офиса на Сдружението.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

5.1. Сдружението полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Сдружението е регистриран администратор на лични данни съобразно българското законодателство, с идентификационен номер 415084

5.2. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателните системи на EPAY.BG, BORICA или PAYPAL, според избора на потребителя, гарантираща сигурността им. Сдружението не изисква и не съхранява номера на банкови карти.

6. При възникнали спорове

В случай на спор членовете трябва да го отнесат за разглеждане директно към Управителния съвет на БМА и страните да се опитат да го решат помежду си.

ИЗВАДКА ОТ УСТАВА НА БМА ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членове на Сдружението могат да бъдат музикални артист-изпълнители – дееспособни български физически лица и чуждестранни физически лица, работещи в България.

Членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица, защитаващи и представляващи интересите на музикалните артист-изпълнители, както и юридически лица, представляващи колективи от минимум 10 /десет/ музикални артист-изпълнители от държавните и частни културни институти, които желаят да помагат за развитието на Сдружението, приемат неговия Устав и заплащат членския си внос. Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание. Членовете на Сдружението, които уронват авторитета му и/или нарушават Устава, могат да бъдат изключени от него с решение на УС. Решенията за приемане или изключване на член на Сдружението могат да се обжалват пред Общото събрание.

Права на членовете на Сдружението

Членовете на Сдружението имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;
2. да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението;
3. да гласуват с право на един глас в Общото събрание;
4. да получават информация за работата на ръководните органи.

Задължения на членовете на Сдружението

Членовете на Сдружението са длъжни:
1. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да спазват Устава на Сдружението;
2. да плащат ежегодно на една вноска в касата на Сдружението, по банков път или с извършване на онлайн плащане определения от ОС членски внос. Срокът за внасянето на членския внос е до 20 число на първия месец от настоящата годината или в 10-дневен срок след приемането на нов член;
3. да изпълняват решенията на ОС и УС;
4. да работят и съдействат за реализиране задачите на Сдружението;
5. да издигат авторитета на Сдружението и да не извършват действия и бездействия, с които противоречат на целите му и го злепоставят.

(2). При неплащане на членския внос за период от една година съответният член на Сдружението може да загуби своето право на глас в ОС. Този факт се удостоверява с решение на Управителния съвет
Процедура за приемане на нов член
Членство в Сдружението се заявява с писмено заявление за членство по образец или с попълване на онлайн форма за регистрация на кандидат-членове на интернет страницата на Сдружението – bgma.bg. На първото свое заседание след получаване на заявлението за членство УС се произнася по молбата, което се удостоверява с отбелязване в протокола от заседанието. УС може да откаже приемането на нов член, ако кандидатът не отговаря на изискванията за членство, определени в чл.14 от Устава. По молба на кандидата или на член на Сдружението молбата за членство може да бъде преразгледана на следващото Общо събрание на Сдружението. Решението на ОС относно членството е окончателно.

Прекратяване на членство

Членството в Сдружението се прекратява:
1. с доброволно напускане, чрез предоставяне на писмено заявление до Управителния съвет;
2. при смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице;
3. при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на юридическите лица;
4. с изключване с решение на УС. Изключване на член се допуска при:
а) извършване на действия в противоречие с целите на Сдружението и ;
б) неспазване на Устава и другите вътрешни правила на Сдружението, както и при уронване на авторитета на Сдружението съгласно чл. 14, ал. 4 от Устава;
в) настъпило последващо несъответствие с изискванията за членство
5. при неплащане на членски внос за период от 3 /три/ поредни години. Прекратяването на членството по тази точка става с решение на УС.

Начало